Lý do vì sao căn hộ trung tâm luôn được người Sài Gòn ưa chuộng

V?i v? th? l� m?t trong 2 th�nh ph? – ?� th? l?n nh?t Vi?t Nam, S�i G�n l� n?i c� s? t?ng tr??ng v� ph�t tri?n ?� th?, h? t?ng giao th�ng nhanh ch�ng m?t. B�n c?nh c�c d? �n ven ngo?i th�nh th� nh?ng d? �n c?n h? trung t�m S�i G�n l�c n�o c?ng ???c ?a s? nh?ng ng??i s?ng v� l�m vi?c t?i ?�y ?a chu?ng.

Nh?ng v?n ?? t?n t?i

B�n c?nh s? t?ng tr??ng kinh t? x� h?i, t?c ?? ph�t tri?n c?a c�c d? �n b?t ??ng s?n ?ang ng�y m?t ph�t tri?n. H�ng lo?t c�c d? �n nh� ?, c?n h? trung t�m S�i G�n ?ang ???c m?c l�n nh? n?m. Th� S�i G�n v?n ?ang t?n t?i nh?ng v?n ?? nan gi?i cho s? ph�t tri?n c?a m�nh, ?� l� s? gia t?ng d�n s? t?p trung ?�ng ?�c ? c�c khu v?c trung t�m. V?i s? l??ng d�n c? ?�ng v� t?p trung nh? th? kh�ng tr�nh kh?i vi?c m?t kh?i l??ng l?n xe c? h?ng ng�y c?ng di chuy?n t?p trung v? m?t n?i. Khi?n cho S�i G�n ng�y c�ng tr? n�n ng?t ng?t, di chuy?n m?t nhi?u th?i gian h?n.

Ch�nh v� l? ?� m� nhu c?u sinh s?ng ? n?i g?n nh?t v?i c? quan, tr??ng h?c l� r?t c?p thi?t. ?� c?ng l� ?u ti�n h�ng ??u cho nh?ng ai mu?n ti?t ki?m th?i gian, s?c kh?e trong vi?c di chuy?n h?ng ng�y. ? g?n s? ti?n h?n r?t nhi?u so v?i vi?c ph?i m?t qu� nhi?u th?i gian khi sinh s?ng t?i nh?ng khu v?c xa trung t�m.

c?n h? trung t�m

Kh�ng ph?i ??n gi?n m� m?i ng??i ?i?u th�ch s?ng t?i trung t�m th�nh ph?. V� h?u h?t c�c c�ng tr�nh, ti?n �ch, m?i  th? ??u ???c x�y d?ng t?p trung t?i ?�y.

M?t gia ?�nh s?ng t?i Th? ??c nh?ng l?i l�m vi?c t?i qu?n 5 ho?c qu?n 10, h?ng ng�y ph?i m?t qu� nhi?u th?i gian cho vi?c ?i l�m. N?u ng�y b�nh th??ng m?t ?? giao th�ng v?a ph?i c?ng ?� m?t h?n 45 ph�t di chuy?n. Ch?a k? ??n vi?c k?t xe, m?a n?ng c� th? k�o d�i h?n c? ti?ng ??ng h?. Nh? v?y n?u 8 gi? l�m vi?c th� h? ph?i th?c th?t s?m v� b?t ??u ?i t? tr??c 7 gi?. Ngh? ??n th�i c?ng ?? th?y m?t m?i c? ng??i r?i.

C?n h? trung t�m l� xu h??ng t?n h??ng cu?c s?ng m?i

H?u nh? nh?ng ng??i c� cu?c s?ng th�nh ??t, tho?i m�i h? lu�n c� c�ch t?n h??ng cu?c s?ng v� l�m vi?c m?t c�ch khoa h?c. Kh�ng ph?i qu� v?t v? ?u?i theo s? ph�t tri?n c?a m?i th? xung quanh. H? lu�n n?m b?t xu h??ng ch?n nh?ng c?n h? trung t�m th�nh ph?, n?m trong nh?ng d? �n ???c t�ch h?p c�c ti?n �ch t?n n?i. So v?i vi?c ch?n sinh s?ng nh� ph? ? trung t�m th� c?n h? trung t�m mang nhi?u l?i th? h?n.

Th? nh?t, so v?i c?n h? th� nh� ph? c� chi ph� cao h?n do vi?c c� th? t?n d?ng ?? kinh doanh. ?i?u n�y ch? th?t c?n thi?t v?i nh?ng ai mu?n c� m?t b?ng ph�t tri?n kinh doanh. N?u ch? ?? ? v� t?n h??ng cu?c s?ng, nh?ng c?n h? trung t�m s? l� n?i l� t??ng h?n r?t nhi?u.

Th? hai, h? th?ng c�c ti?n �ch ???c x�y d?ng ?? ph?c v? cho c? d�n c?a d? �n. S?ng ? nh?ng c?n h? chung c? nh? th? n�y c� nhi?u ?u th? v? n?i ?? xe, ??c bi?t l� nh?ng gia ?�nh c� xe � t�. C�ng vi�n c�y xanh, h? b?i, khu vui ch?i l� ?i?u kh�ng th? thi?u khi th�nh ph? ?� qu� ng?t ng?t.

Th? ba, v?n ?? an ninh, b?o v? v� qu?n l� ch?m s�c c�c h? d�n t?i c�c d? �n n�y lu�n ???c ch� tr?ng. S?ng t?i ?�y b?n c� th? y�n t�m v�

???c b?o v? 24/7, kh�ng ph?i qu� lo l?ng v? vi?c c� k? gian th?m d� quanh n?i m�nh s?ng.

Th? t?, m?t d? �n l?n v?i nh?ng c?n h? trung t�m s? kh�ng th? thi?u h? th?ng si�u th?, trung t�m th??ng m?i, nh� h�ng, cafe trong n?i khu d? �n. S? kh�ng m?t qu� nhi?u th?i gian ?? ?i ?�u ?� u?ng cafe ho?c mua s?m v� ngo�i ???ng qu� ?�ng ?�c.

D? �n c?n h? trung t�m – Hado Centrosa Garden

C� th? th?y, t?i nh?ng khu v?c trung t�m c� kh�ng �t c�c d? �n chung c?, c?n h? cao c?p ?ang ???c tri?n khai. Nh?ng ?i?n h�nh v� ?�ng ch� � nh?t c� l? ph?i k? ??n si�u d? �n Hado Centrosa Garden tr�n ???ng 3 th�ng 2 thu?c qu?n 10 c?a TP H? Ch� Minh. ?�y c� th? xem l� m?t v? tr� trung t�m th�nh ph? v?i vi?c k?t n?i v?i t?t c? c�c qu?n l�n c?n h?t s?c d? d�ng. B?t ??u t? v�ng xoay d�n ch? (m?c giao nhau gi?a C�ch m?ng th�ng 8, V� Th? S�u, L� Ch�nh Th?ng v� ???ng 3 th�ng 2) tr?i d�i ??n ?o?n Cao Th?ng n?i d�i. ?�y ???c bi?t ??n l� khu ??t v�ng v?i quy m� 6,85 hecta.

c?n h? trung t�m
Kh�ng gian xanh t?i Hado Centrosa Garden ???c ch� tr?ng ??u t?

Tuy r?ng t?a l?c t?i khu v?c trung t�m v?i s? hi?n di?n c?a c�c c�ng tr�nh sang s�t nhau. Nh?ng ch? ??u t? t?p ?o�n H� ?� ?� v?ch ra k? ho?ch d�nh ??n 60% di?n t�ch ?? x�y d?ng c�c kh�ng gian xanh, c�ng tr�nh ti?n �ch, c�ng c?ng. V?i m?c ?�ch t?o m?t kh�ng gian s?ng trong l�nh v� y�n b�nh cho c? d�n sinh s?ng t?i c?n h? trung t�m n�y.

Ngo�i nh?ng kh�ng gian xanh, Hado Centrosa Garden c�n l� thi�n ???ng cho nh?ng ai th�ch m?t cu?c s?ng nh? t?i resort. Hado Centrosa Garden kh�ng th? thi?u c�c d?ch v? ch?m s�c s?c kh?e, Spa, h? b?i, ph�ng Gym, nh� h�ng… M?i cu?i tu?n ch? vi?c ? ?�y, kh�ng c?n ph?i ?i ?�u xa ho?c ch? c�c ng�y ngh? ?? t?n h??ng cu?c s?ng.

V?i ??c ?i?m ???c tr?i d�i t? v�ng xoay D�n ch? ??n ???ng Cao Th?ng n?i d�i. Hado Centrosa Garden ???c b? tr� 4 c?ng ra v�o ?�p ?ng v� ??m b?o s? thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?a c? d�n.

C?n h? trung t�m nh? Hado Centrosa Garden l� ??c m? c?n ph?i n?m b?t

Kh�ng ph?i qu� b?n t�m v? s? ?�ng ?�c c?a ph? ph??ng, kh�ng ph?i v?t v? v�o m?i bu?i s�ng. ?? t?n h??ng m?t cu?c s?ng trong m? s? kh�ng l� qu� xa v?i khi ??n v?i Hado Centrosa Garden.

c?n h? trung t�m
X�y d?ng m?t gia ?�nh trong m? v?i c?n h? trung t�m Hado Centrosa Garden

X�y d?ng m?t t? ?m, an c? l?c nghi?p, t?n h??ng cu?c s?ng nh? thi�n ???ng. Hado Centrosa Garden cung c?p ?a d?ng v? s? l?a ch?n di?n t�ch, t?m nh�n c?a c�c c?n h? trung t�m n�y.

??c bi?t h?n l� ???c nh?n th?t nhi?u ?u ?�i t? c?a ??u t?, ch? vi?c thanh to�n 30% ??n khi nh?n c?n h?, s? h?u g�i n?i th?t s�ng t?o t?ng k�m. Chi?t kh?u l� 3% v� mi?n ph� 3 n?m ph� qu?n l�, d?ch v? h? b?i.

Ch?a h?t ?�y c?ng l� c? h?i s? h?u 1 trong 4 chi?c xe Mercedes v� r?t nhi?u qu� t?ng kh�c tr? gi� l�n ??n 14 t? ??ng.

V?i Hado Centrosa Garden, trung t�m th�nh ph? kh�ng c�n l� n?i �m ?nh c?a s? ?�ng ?�c kh� chiu, m� ?� l� n?i t?n h??ng cu?c s?ng hi?n ??i.

Xem c?n h? m?u Hado Centrosa Garden

?? ???c t? v?n mi?n ph� vui l�ng li�n h? Ph�ng Kinh Doanh qua Hotline: 0938.544.234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *