Căn hộ 1,2 tỷ đồng chiếm lĩnh thị trường BĐS cuối năm

Trong giai ?o?n cu?i n?m th� nhu c?u mua nh� c?a c�c gia ?�nh tr? c�ng b?c thi?t. ?�y l� th?i ?i?m h? mu?n t?u m?t c?n nh� ?ng � t? c�c kho?n ti?t ki?m v� l??ng th??ng c?a c? n?m. N?m b?t t�m l� n�y, ?a s? ch? ??u t? c�ng c? g?ng t?o ra s?n ph?m ?? c�c �th??ng ??� c� nhi?u c? h?i l?a ch?n. 

M? ??c c� ???c m?t m�i ?m cho ri�ng m�nh l� ?i?u lu�n ?p ? v?i c�c gia ?�nh tr?, nh?t l� ??i v?i nh?ng gia ?�nh ? t?nh, th�nh ph? kh�c v? TP.HCM l?p nghi?p. ??c bi?t, khi ?� l� c?n nh� ??u ti�n, th�nh qu? t? t�ch l?y nhi?u n?m m?i c� ???c, th� ?i?u n�y c�ng mang � ngh?a l?n trong cu?c ??i m?i ng??i. ?�y c?ng ???c xem l� s? th�nh ??t, ni?m t? h�o v?i ng??i th�n v� b?n b� c?a c�c gia ?�nh tr?. Tuy nhi�n, ?? c� ???c c?n nh� S�i G�n, c�c gia ?�nh tr? ph?i v??t qua nhi?u th? th�ch.

T? gi?c m? v? ng�i nh� ??u ti�n

V?i m?t d�n ngo?i t?nh t? mi?n T�y l�n S�i G�n l?p nghi?p nh? ch? Ng?c Lan ?ang sinh s?ng t?i Qu?n 5 th� kh�t khao c� m?t ng�i nh� ?� ???c ch? ?p ? t? nh?ng ng�y b??c ch�n ??n S�i G�n. ??n nay, ch? ?� l?p gia ?�nh v� c� m?t con nh? th� gi?c m? ?y c�ng ch�y b?ng trong suy ngh? c?a ch? khi h�ng ng�y ph?i ch?t v?t trong c?n ph�ng thu� ch? kho?ng 20m2.

Ch? Lan cho bi?t: �Gia ?�nh t�i mong mu?n t�m m?t c?n h? gi� c? ph?i ch?ng v� c� m?t kh�ng gian s?ng t?t cho hai v? ch?ng v� con c�i. T�i ?� tham quan nhi?u c?n h? v?i m?c gi� tr�n d??i 1,5 t? ??ng trong nhi?u th�ng nay nh?ng ch?a t�m ???c c?n n�o ?ng �. Khu T�y Nam S�i G�n v?i h? th?ng c�y xanh bao ph? v� ?�n h??ng gi� s�ng m�t l�nh l� khu v?c ???c ?u ti�n l?a ch?n, nh?ng qua nhi?u d? �n th� v?n thi?u ti?n �ch�.

 

 ps01_chung-cu-ho-ban-nguyet_v09_resize
?�y ch�nh l� v?n ?? m� ph?n l?n nh?ng ng??i tr? ph?i ??i m?t khi ch?n ch?n an c? ??u ti�n. Sau nhi?u th�ng loay hoay t�m ki?m c�c d? �n v� c�n nh?c t? gi� b�n, thi?t k?, ti?n �ch, v? tr� Diamond Center thu?c Khu cao ?c ven s�ng Dream Home Riverside ch�nh l� d? �n ???c gia ?�nh ch? l?a ch?n.�?�y l� d? �n th? 4 c?a C�ng ty Nh� M?, c� m?c gi� tr�n d??i 1,5 t?. T�i ph?i ?i xem th?c t? c�c d? �n tr??c c?a h?. Dream Home Luxury ?� b�n giao nh� n?m 2015 v� n?m 2017 kh�ch h�ng Dream Home Residence c?ng ch�nh th?c nh?n nh�, hi?n kh�ch ?� v�o ? tr�n 90%, c�c ti?n �ch ??y ??, kh�ng gian s?ng, ch?t l??ng t?t. Ngo�i ra, kh�ch h�ng giao d?ch hi?n t?i ?� c� l?i tr�n d??i 50% so v?i l�c mua giai ?o?n ??u� – anh H�ng chia s?.

??n m�i ?m d�nh cho gia ?�nh tr?

T?a l?c tr�n 2 m?t ti?n ???ng l?n l� Ph?m Th? Hi?n – Nguy?n V?n Linh hi?n h?u r?ng 120m. T? ?�y, c? d�n d? d�ng di chuy?n t?i cao t?c S�i G�n � Trung L??ng, ??n khu ?� th? Ph� M? H?ng v� qua trung t�m Qu?n 1 ch?t? 10 – 15 ph�t. Ngo�i vi?c ti?p gi�p c�c tr?c giao th�ng tr?ng ?i?m c?a TP HCM, Dream Home Riverside c�n ???c bao b?c b?i s�ng C?n Giu?c mang ??n cho n?i ?�y kh�ng gian s?ng trong l�nh, m�t m? v� g?n g?i v?i thi�n nhi�n.

phong-ngu-phu

T?t c?

c�c c?n h? c?a Diamond Center lu�n th�ng tho�ng, ?�n n?ng s�ng t? nhi�n

V?i t�m huy?t x�y nh� cho nh?ng gia ?�nh tr?, th�p Diamond Center c?a Dream Home Riverside ???c Nh� M? ??nh h??ng ph�t tri?n theo ph�n kh�c “c?n h? cao c?p gi� t?m trung”, ch? t? 1,2 t? ??ng/c?n 2 ph�ng ng? 2 nh� v? sinh nh?ng l?i s? h?u g?n 20 ti?n �ch cao c?p nh?: C�ng vi�n n?i khu Paradise Park, Qu?ng tr??ng n??c Water Square, S?nh ?�n Emerald Riverview Hall, Khu th??ng m?i Diamond Center Mall, H? b?i Tropics Pools, Panorama Gym, Spa, Khu vui ch?i tr? em Rainbow Land, Khu Caf� tr�n kh�ng Sky coffee, V??n thi?n tr�n kh�ng Zen Garden, Khu nh� tr?, h?m g?i xe, video call, an ninh 24/7�

Kh�ng nh?ng v?y, c�c c? d�n c?a Dream Home Riverside s? ???c th? h??ng nh?ng ti?n �ch hi?n h?u v?i ch? t? 3 � 10 ph�t di chuy?n: ch? ??u m?i B�nh ?i?n, si�u th? Satra Ph?m H�ng, TTTM SC Vivo, TTTM Crescent Mall, b?nh vi�n FV, TT T�i ch�nh Ph� M? H?ng, tr??ng Ti?u h?c An Phong, tr??ng THPT Nguy?n V?n Linh, tr??ng ??i h?c M?t M�, tr??ng ??i h?c V?n Hi?n, tr??ng ??i h?c Kinh T? T�i Ch�nh, tr??ng ??i h?c RMIT,�

cong-bo-du-an-10-15204965185351522507670

C�c kh�ch h�ng tr? quan t�m v� t�m hi?u ti?n ich c?ng nh? thi?t k? c?a Th�p Diamond Center

V?i phong c�ch thi?t k? tinh t? v� hi?n ??i t? 2 � 3 ph�ng ng?, 100% c�c c?n h? c?a Diamond Center ??u l� c?n g�c ???c thi?t k? khoa h?c, h�i h�a v? ki?n tr�c, t?o thu?n l?i cho vi?c b? tr� n?i th?t ph� h?p, linh ho?t, c�c ph�ng ??u c� c?a s? ?? ?�n n?ng v� gi� t? nhi�n t? s�ng th?i v�o gi�p cho c? d�n t?n h??ng cu?c s?ng tr?n v?n b�n ng??i th�n, b?n b�.

Trong b?i c?nh th? tr??ng hi?n t?i, n?u so chi ph� b? ti?n ?? mua m?t c?n h? chung c? v� m?t ng�i nh� ph? c�ng v? tr� th� vi?c ch?n s?ng t?i chung c? l� m?t quy?t ??nh ho�n to�n ?�ng ??n. Trong khi gi� nh� thu� ng�y c�ng t?ng, thu nh?p c?a ng??i d�n th� ng�y m?t c?i thi?n, th�m v�o ?� l� ph??ng th?c thanh to�n linh ho?t c?a d? �n th� kh�ch h�ng c� th? s? h?u m?t t? ?m trong m? ngay trong t?m tay.

Mua nh� ch?a bao gi? d? d�ng nh? l�c n�y, h�y li�n h? ngay v?i ch�ng t�i:

Hotline: 0938 590 268 – 0938 544 234

Website: minhtu.vn

minhtuland theo http://diaoconline.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *